Mutacja FOXL2 w guzowatych komórkach jajnika ad 5

Dwa inne warianty, które spełniały nasze kryteria, to jeden w pozycji genomowej 357452 na chromosomie 4 w ZNF141 i wstawienie pary zasad w pozycji 24488600 na chromosomie 16 w RBBP6. Nie mogliśmy potwierdzić żadnego z tych wariantów metodą walidacji PCR i uważaliśmy je za systematyczne artefakty generowane przez niewspółosiowość odczytów. Dlatego skupiliśmy się na wariancie FOXL2 402C . G (ryc. 3A i ryc. 3 w dodatkowym dodatku). Częstość występowania FOXL2 402C . G
Figura 4. Figura 4. Wyniki testu TaqMan, bezpośredniego sekwencjonowania i analizy immunohistochemicznej. W panelu A walidacja mutacji FOXL2 402C . G z użyciem testu dyskryminacji allelicznej TaqMan pokazuje wyraźny podział między próbkami, które były hemizygotyczne lub homozygotyczne pod względem mutacji (prawdopodobnie na podstawie utraty heterozygotyczności opartej na chromosomie), próbki, które były heterozygotyczne dla mutacji i próbek, które nie były guzami komórek ziarnistych (GCT). Próbka GCT9, która była hemizygotyczna lub homozygotyczna pod względem mutacji, jest zakreślona w obrębie spisku. Wyniki bezpośredniego sekwencjonowania przedstawiono w panelu B dla dopasowanej prawidłowej tkanki, GCT, który był heterozygotyczny pod względem mutacji FOXL2, i próbki (GCT9), która wydawała się hemizygotyczna lub homozygotyczna pod względem mutacji. Miejsce mutacji 402C . G jest oznaczone strzałką. Analiza immunohistochemiczna wykazuje, że FOXL2 ulega ekspresji w jądrach prawidłowych komórek ziarnistych (panel C), a także w GCT, które są heterozygotyczne (panel D) lub uważane za hemizygotyczne lub homozygotyczne (panel E) w przypadku mutacji 402C . G. Wzorzec wybarwiania jest normalny we wszystkich przypadkach i wydaje się, że mutacja nie wpłynęła na lokalizację jądra białka FOXL2.
Użyliśmy kombinacji analiz RFLP, TaqMan (Figura 4A) i bezpośredniego sekwencjonowania (Figura 4B) w celu ustalenia, czy wariant FOXL2 był obecny w 69 próbach patologicznie potwierdzonych GCT (67 GCT typu dorosłego i 2 nieletnich) i trzy inne SCST (rysunek 3B). Uzyskaliśmy jednoznaczne wyniki w 64 z 69 GCT i we wszystkich 3 SCST (ryc. 4 w dodatkowym dodatku). FOXL2 402C . G był obecny w 59 z 64 GCT. Dwa dodatkowe powtórzenia parami również zawierały wariant 402C . G. Mutacja była nieobecna w DNA wyekstrahowanym ze sparowanej zdrowej tkanki od 48 pacjentów z pozytywną mutacją. Pięć GCT było negatywnych pod względem mutacji, w tym dwa młodzieńcze GCT (GCT24 i GCT45) (ryc. 5A i 5B w dodatkowym dodatku). Dwa guzy ujemne pod względem mutacji (GCT11 i GCT22) nie wykazywały ekspresji inhibiny lub kalretininy, które ulegały ekspresji odpowiednio w 100% i 86% mutacji GCT o mutacji dodatniej (ryc. 5C i 5D w dodatkowym dodatku). Piąty nowotwór o ujemnej mutacji (GCT33) miał znaczący składnik włókniakowy, również obserwowany w dwóch próbkach dodatnich pod względem mutacji (GCT44 i GCT71) (ryc. 5E w dodatku uzupełniającym). Mutacja FOXL2 była nieobecna w 149 innych nabłonkowych guzach jajnika i 180 rakach piersi (Figura 3D).
Próbka GCT18, thecoma, był jedynym guzem spoza GCT, który był dodatni dla wariantu FOXL2 w pierwszej serii walidacyjnej. Dalsza analiza tej próbki ujawniła niewielki składnik komórek ziarnistych (ryc. 6 w dodatkowym dodatku). Trzy nowotwory (GCT9, GCT35 i GCT38) były homozygotyczne względem mutacji 402C . G (C134W), jak określono przez sekwencjonowanie i profil testu TaqMan, lub miały utratę heterozygotyczności normalnego allelu
[patrz też: rtg zebow, ginekolog na nfz gdańsk, dentysta kraków sobota ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta kraków sobota ginekolog na nfz gdańsk rtg zebow