Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 7

Gdy założono, że rodzinna wariancja wynosi 2,0, co odpowiada przybliżonemu względnemu ryzyku rodzinnym wynoszącemu 2,7, to odpowiadające średnie ryzyko raka piersi oszacowano na 34,3%. Dlatego szacunki średniej penetracji nie były wrażliwe na założenia dotyczące całkowitej wariancji rodzinnej, o ile były zgodne z obserwowanymi wzorcami rodzinnego względnego ryzyka raka piersi. Dyskusja
Ponieważ kliniczne badania genetyczne ryzyka raka piersi coraz częściej obejmują inne geny oprócz BRCA1 i BRCA2, ważne jest, aby uzyskać solidne szacunki ryzyka dla kobiet, które przenoszą mutacje powodujące utratę funkcji w genach takich jak PALB2. Oceniliśmy ryzyko zachorowania na raka piersi u nosicieli mutacji PALB2, wykorzystując dane pochodzące od 154 rodzin z 362 osobami, które miały mutacje powodujące utratę funkcji w tym genie. Zgodnie z modelem najlepiej dopasowanym, obejmującym resztkowy składnik rodzinny, średnie ryzyko raka sutka dla nosicieli mutacji PALB2 u kobiet w wieku 70 lat oszacowano na 35% (95% CI, 26 do 46). Modele, które pozwoliły na pozostały wpływ składnika rodzinnego na ryzyko, pasują do danych znacznie lepiej niż modele bez składnika modyfikującego, co sugeruje, że ryzyko raka piersi dla nosicieli mutacji PALB2 jest modyfikowane przez inne czynniki genetyczne lub środowiskowe, które grupują się w rodzinach, jak pokazano wcześniej. dla BRCA1 i BRCA2.10,21-23 Tak więc, wyniki sugerują, że żaden pojedynczy zestaw oszacowań przenikalności nie dotyczy wszystkich nosicieli mutacji PALB2; ryzyko raka sutka związane z PALB2 będzie również zależało od genotypów w innych loci modyfikujących lub od innych czynników rodzinnych. 24 Do czasu zidentyfikowania takich czynników ryzyka, nasz model pozwala na obliczenie ryzyka związanego z nowotworem piersi związanym z PALB2 na podstawie zarówno genotyp, jak i historia rodziny.
Tabela 4. Tabela 4. Ryzyko raka piersi u żeńs kich nosicieli mutacji PALB2, według rodzinnej historii raka piersi. Skumulowane szacunki ryzyka dotyczące nosicieli mutacji PALB2 u kobiet, obliczone przy zastosowaniu różnych założeń dotyczących rodzinnej historii raka piersi, przedstawiono w Tabeli 4. W wieku 70 lat ryzyko raka piersi wahało się od 33% (95% CI, 25 44) dla samic nosiciela, u którego nie stwierdzono wadliwych krewnych, do 58% (95% CI, 50 do 66) dla samicy z dwoma krewnymi pierwszego stopnia, u których rozpoznano raka piersi w wieku 50 lat. Takie różnice w ryzyku są zgodne z poprzednimi obserwacjami, 25 i jest możliwe, że historię rodziny i genotyp PALB2 należy rozpatrywać łącznie, określając poziom ryzyka i odpowiednie postępowanie.
Na podstawie naszych średnich szacunków ryzyka i założonej częstotliwości nosicielstwa mutacji PALB2 wynoszącej 0,08% (patrz Dodatek dodatkowy) szacuje się, że mutacje powodujące utratę funkcji PALB2 odpowiadają za około 2,4% rodzinnej agrega cji raka piersi [przypisy: bliznowata tkanka łączna, rtg zebow, okulary progresywne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: bliznowata tkanka łączna okulary progresywne ceny rtg zebow