Promieniowanie plus Procarbazine, CCNU i winkrystyna w glejakach o niskim stopniu złośliwości cd 6

Znaki zaznaczenia oznaczają ocenzurowane dane. Było zbyt mało zdarzeń wśród pacjentów bez mutacji R132H IDH1, aby ocenić związek z leczeniem. W przeciwieństwie do wcześniej zgłoszonych wyników, 7 w analizie z dodatkową obserwacją, pacjenci otrzymujący radioterapię i chemioterapię mieli dłuższe całkowite przeżycie niż ci, którzy otrzymywali samą radioterapię (Figura 3A). Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 13,3 lat (95% CI, 10,6 nie osiągnięto) z radioterapią i chemioterapią w porównaniu z 7,8 roku (95% CI, od 6,1 do 9,8) z samą radioterapią (współczynnik ryzyka zgonu 0,59; P = 0,003) . Wskaźnik przeżycia całkowitego w wieku 5 lat wynosił 72% (95% CI, od 64 do 80) w grupie otrzymującej radioterapię i chemioterapię w porównaniu z 63% (95% CI, od 55 do 72) w grupie otrzymującej samą radioterapię. Odpowiednie stawki po 10 latach wynosiły 60% (95% CI, 51 do 69) i 40% (95% CI, 31 do 49). Podobnie jak w przypadku przeżyć bez progresji, rozkłady całkowitego przeżycia nie zaczęły wykazywać wyraźnych różnic pomiędzy grupami leczonymi aż do około 4 lat po randomizacji, w którym to czasie zmarło około 25% pacjentów. Następnie rozkłady przeżycia dalej rozchodziły się na korzyść grupy, która otrzymała radioterapię i chemioterapię (Figura 3A).
Znaczący efekt leczenia utrzymywał się w analizie wrażliwości, która kategoryzowała wszystkich pacjentów w dwóch grupach, którzy stracili kontakt z chorym po śmierci (współczynnik ryzyka zgonu w grupie, która otrzymała radioterapię plus chemioterapia, 0,72; P = 0,03). . Jednak znaczący efekt leczenia nie został utrzymany w analizie wrażliwości, w której tylko pacjenci, którzy otrzymali radioterapię i chemioterapię i zostali straceni do obserwacji, zostali zakwalifikowani jako zmarli, a pacjenci w grupie, którzy otrzymali tylko radioterapię, poddali cenzurze swoje dane. (współczynnik ryzyka, 0,85, P = 0,32). Znaczący efekt leczenia utrzymywał się w analizie, która zrównoważyła liczbę pacjentów, którzy zostali utraceni w celu obserwacji w grupach (aby każda grupa miała tę samą liczbę pacjentów utraconą w celu obserwacji) poprzez zmianę statusu 12 pacjentów w grupie otrzymującej radioterapię oraz chemioterapię i utracono je w celu obserwacji stanu zgonu (współczynnik ryzyka, 0,68; P = 0,02) (Tabela S4 w Dodatku uzupełniającym).
W eksploracyjnej analizie całkowitego przeżycia według indywidualnego typu histologicznego, wyższość radioterapii i chemioterapii w porównaniu z samą radioterapią obserwowano we wszystkich diagnozach histologicznych, chociaż różnica nie osiągnęła istotności u pacjentów z gwiaździakiem (Figura 3B, 3C i 3D ). W drugiej eksploracyjnej analizie podgrupy całkowitego przeżycia według statusu mutacji IDH1 R132H, pacjenci z nowotworowymi mutacjami R1HH IDH1 mieli znacznie dłuższy całkowity czas przeżycia niż u pacjentów bez mutacji, niezależnie od leczenia (P = 0,02). Mediana przeżycia wyniosła 13,1 lat (95% CI, 10,1 do nieosiągnięcia) wśród pacjentów z mutacją wobec 5,1 roku (95% CI, 1,9 do 11,5) wśród osób bez mutacji (ryc. S1B w dodatku uzupełniającym)
[patrz też: chlorella właściwości, stomatolog kielce cennik, usg narządu ruchu ]

Powiązane tematy z artykułem: chlorella właściwości stomatolog kielce cennik usg narządu ruchu