Promieniowanie plus Procarbazine, CCNU i winkrystyna w glejakach o niskim stopniu złośliwości cd..

Dwóch pacjentów w grupie, którzy otrzymali tylko radioterapię, zostało uznanych za niekwalifikujących się (u pacjenta nie przeprowadzono oceny patologicznej przed randomizacją, a u innego pacjenta wyniki badania patologicznego nie spełniały kryteriów kwalifikowalności), a pacjent w grupie, która otrzymała radioterapię i chemioterapię okazało się niekwalifikujące się (nie było dostępne pooperacyjne MRI). Pozostałych 251 pacjentów miało dane, które można było ocenić pod kątem wyników leczenia i efektów toksycznych. Rysunek 1. Rycina 1. Populacje do randomizacji, leczenia i analizy. PCV oznacza prokarbazynę, lomustynę (zwaną także CCNU) i winkrystynę.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Mediana czasu obserwacji pacjentów, którzy przeżyli wynosiła 11,9 lat; w momencie analizy 67% badanych pacjentów miało progresję nowotworu, a 55% zmarło (ryc. 1). Jak podsumowano w Tabeli 1, pacjenci w obu grupach byli zrównoważeni pod względem wcześniej zweryfikowanych zmiennych prognostycznych, w tym wieku, Karnofskiego wyniku oceny stanu sprawności, funkcji neurologicznej, wyniku MMSE, zakresu operacji (ocenianego przez neurochirurga operacyjnego), wyników histologicznych i status mutacji IDH1 R132H.
Leczenie Dostarczone
W grupie, która otrzymała samą radioterapię, 98% pacjentów otrzymywało ją na podstawie protokołu lub z akceptowalną zmiennością. W grupie, która otrzymała radioterapię i chemioterapię, 93% pacjentów otrzymywało radioterapię zgodnie z protokołem lub z dopuszczalną zmiennością, a 56% otrzymywało chemioterapię zgodnie z protokołem. Mediana liczby cykli chemioterapii wynosiła trzy dla prokarbazyny, cztery dla CCNU i cztery dla winkrystyny.
Mutacja IDH1 i kodeka 1p / 19q
Bloki nowotworowe, rdzenie lub szkiełka zostały przesłane 117 pacjentom i były odpowiednie do interpretacji immunohistochemicznej IDH1 R132H dla 113 (57 z 126 pacjentów [45%] w grupie, która otrzymała samą radioterapię i 56 z 125 [45%] w grupie który otrzymał radioterapię plus chemioterapię). Mutacje IDH1 R132H wykryto u 35 z 57 pacjentów (61%) w grupie, która otrzymała samą radioterapię oraz w 36 z 56 (64%) w grupie, która otrzymała radioterapię i chemioterapię (Tabela 1). Mutacje IDH1 R132H wykryto u 78% pacjentów z oligodendrygramem, 54% z oligoastrocytoma i 48% z gwiaździakami (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Tkanka, która była wystarczająca do określenia innych mutacji IDH lub kodowania ramion chromosomów 1p i 19q (kodowanie 1p / 19q) była dostępna do analizy u 63 pacjentów (29 pacjentów w grupie, którzy otrzymali samą radioterapię i 34 w grupie, która otrzymała radioterapię i chemioterapię). Ponieważ liczba próbek i zdarzeń w każdej podgrupie była tak mała, nie można było wiarygodnie ocenić wpływu tych markerów molekularnych na wyniki.
Przeżycie bez progresji
Ryc. 2. Przeżycie bez progresji według grupy leczenia. Wszystkie wskaźniki ryzyka dla porównania samego radioterapii (RT) lub radioterapii z PCV w analizach przeżycia bez progresji dotyczą progresji lub śmierci choroby, oraz wszystkie wartości P są dwustronne
[przypisy: usg narządu ruchu, lecytyna w kosmetyce, usuwanie naczynek warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: lecytyna w kosmetyce usg narządu ruchu usuwanie naczynek warszawa