Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Evolocumabu w zmniejszaniu lipidów i zdarzeń sercowo-naczyniowych cd 5

Podczas 12-tygodniowej wizyty w badaniach OSLERA, ewolokumab, w porównaniu ze standardową terapią, obniżył poziom cholesterolu LDL o 61% (95% przedział ufności [CI], 59 do 63; P <0,001), dla średniego całkowitego zmniejszenia 73 mg na decylitr do mediana 48 mg na deciliker. Dane były podobne w próbach OSLER-1 i OSLER-2 (Tabela S1 w dodatkowym dodatku). Obniżenie poziomu cholesterolu LDL za pomocą ewolokumabu było zgodne z upływem czasu (ryc. 1). Po 12 tygodniach stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się do 100 mg na decylitr lub mniej u 90,2% pacjentów i do 70 mg na decylitr lub mniej u 73,6% pacjentów w grupie otrzymującej ewolokumab, w porównaniu z odpowiednio 26,0% i 3,8% , w grupie standardowej terapii. W grupie otrzymującej ewolokumab, w porównaniu z grupą stosującą standardową terapię, zmiany związanych z nią miażdżycowych wskaźników lipidów były podobne do obserwowanych dla cholesterolu LDL, z redukcją o 52,0% w cholesterolu nie-HDL, 47,3% w apolipoproteinie B, łącznie 36,1% cholesterol, 12,6% w triglicerydach i 25,5% w lipoproteinach (a) (P <0,001 dla wszystkich porównań) (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Evolocumab podniósł poziom cholesterolu HDL i apolipoproteiny A1 odpowiednio o 7,0% i 4,2% (p <0,001 dla obu porównań).
Profil bezpieczeństwa i efekt uboczny
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane i wyniki badań laboratoryjnych. Zdarzenia niepożądane wystąpiły w 2060 roku z 2976 pacjentów (69,2%) w grupie otrzymującej ewolokumab oraz w 965 z 1489 pacjentów (64,8%) w grupie leczonej standardowo (Tabela 3). Poważne działania niepożądane wystąpiły u 222 pacjentów (7,5%) w grupie otrzymującej ewolokumab iu 111 pacjentów (7,5%) w grupie leczonej standardowo. Zwiększenie aktywności aminotransferazy lub kinazy kreatynowej występowało z podobną częstością w obu grupach: 1,0% w grupie otrzymującej ewolokumab i 1,2% w grupie standardowej terapii ze zwiększoną aminotransferazą i odpowiednio 0,6% i 1,1% w przypadku podwyższonej kinazy kreatynowej. poziomy. Chociaż częstość występowania działań niepożądanych dotyczących neuropozncji była niska (<1%), takie zdarzenia były zgłaszane częściej w grupie otrzymującej ewolokumab. Należy zauważyć, że występowanie zdarzeń niepożądanych o charakterze neurokognitywnym nie wydawało się być związane z poziomem cholesterolu LDL podczas leczenia (tabela S2 w dodatku uzupełniającym). Inne zdarzenia niepożądane wymieniono w tabeli S3 w dodatkowym dodatku.
Reakcje w miejscu wstrzyknięcia zgłaszano u 129 pacjentów (4,3%) w grupie otrzymującej ewolokumab (jedyna grupa, w której takie zdarzenia były analizowane) i doprowadziły do przerwania podawania ewolokumabu u 6 pacjentów (0,2%). Nowe przeciwciała wiążące się z evolocumabem wykryto u 9 pacjentów (0,3%) w grupie otrzymującej ewolokumab iu 4 pacjentów (0,3%) w grupie leczonej standardowo, a miano przeciwciał wiążących było przejściowe u pacjentów, którzy mieli powtarzane badania. Nie wykryto przeciwciał neutralizujących przeciwko ewolokumabowi.
Częstość występowania ogólnych zdarzeń niepożądanych, ciężkich zdarzeń niepożądanych i zwiększenia aktywności aminotransferazy lub kinazy kreatynowej była podobna u pacjentów z grupy otrzymującej ewolokumab, u których poziom cholesterolu LDL był mniejszy niż 40 mg na decylitr lub mniej niż 25 mg na decylitr, jak u pacjentów z wyższym stężeniem cholesterolu. poziomy podczas OSLERA (Tabela S2 w Uzupełniającym dodatku).
Zdarzenia sercowo-naczyniowe
Rysunek 2
[przypisy: usuwanie naczynek warszawa, decylitr, dialab wyniki ]

Powiązane tematy z artykułem: decylitr dialab wyniki usuwanie naczynek warszawa