Tłumienie wydzielania melatoniny u niektórych niewidomych pacjentów poprzez ekspozycję na jasne światło

Ślepota dotyka ponad milion Amerykanów, z których 1/10 nie ma świadomego postrzegania światła.1 Oczy tych niewidomych są zwykle uważane za służące wyłącznie kosmetycznym funkcjom. Jednakże, poza pośredniczeniem w percepcji obrazów, wejściowe światło światła synchronizuje podwzgórznikowy stymulator okołodobowy, który reguluje wiele procesów fizjologicznych i behawioralnych.2.3 Biorąc pod uwagę obecne zrozumienie, że światło jest głównym synchronizatorem stymulatora dobowego, nie jest zaskakujące, że w najbardziej całkowicie niewidomych, rozrusznik nie jest zsynchronizowany z 24-godzinnym dniem. Zamiast tego oscyluje wokół wewnętrznego okresu blisko 24 godzin. Dlatego pomimo utrzymywania regularnych harmonogramów snu, pracy i kontaktów społecznych, wielu całkowicie niewidomych ma cykliczne ataki bezsenności, ponieważ ich stymulatory dobowe poruszają się i znikają z dnia 24-godzinnego. Jednak niektóre osoby całkowicie niewidome pozostają zsynchronizowane z 24-godzinnym dniem .6,7 Przypuszcza się, że nieetyczne sygnały czasowe, uważane niegdyś za główny synchronizator okołodobowy u ludzi10, są jedynymi wskazówkami dostępnymi w celu uwięzienia rytmów okołodobowych takich osób. osoby do 24-godzinnego dnia.11 Postawiliśmy hipotezę, że nierozpoznany sygnał wejściowy może nadal synchronizować stymulator dobowy u niektórych osób niewidomych z rytmem porywanym, nawet przy braku świadomego postrzegania światła i odruchów źrenic w świetle. Aby ocenić tę hipotezę, przetestowaliśmy funkcjonalną integralność ścieżki fotomotropowej w grupie całkowicie niewidomych pacjentów.
Retina-podwzgórze przekazuje informacje fotologiczne z siatkówki do podwzgórzowego stymulatora okołodobowego, znajdującego się w jądrze nadspojakowatości.13,14 Takie porywanie fotonów jest tracone po dwustronnym przecięciu nerwu wzrokowego lub retyno-podwzgórzowego traktu, natomiast utrzymuje się po dwustronnym przecięciu pierwotnego światłowód 13,14 Informacje fotometryczne przekazywane są z jądra nadjądrowego do szyszynki poprzez obwodowy szlak nerwowy 13,15, co prowadzi do tłumienia sekrecji melatoniny. 16 Rozumowaliśmy, że nawet u osób niewidomych możemy ocenić wkład siatkówki światła do jądra suprachiasmatycznego, mierząc odpowiedź neuroendokrynną szyszynki, organu końcowego w tym szlaku, zgodnie z sugestią.17
U ludzi szyszynka jest źródłem krążącej melatoniny, której 18 stężeń w osoczu jest wyższe w czasie nocy biologicznej niż w ciągu dnia. Ekspozycja siatkówki na światło powoduje krótkotrwałe tłumienie nocnej sekrecji melatoniny u widzących osobników ludzkich w sposób zależny od intensywności.19,20 Ponieważ jedyne znane wejście światła, regulujące syntezę melatoniny w szyszynce ssaczej, jest przenoszone przez jądro suprachiasmatyczne, 13, 15 utratę dostępu światła do tego jądra powinno uniemożliwić zahamowanie sekrecji melatoniny.17 Opisujemy tutaj zastosowanie indukowanych światłem indukcji melatoniny w celu oceny integralności funkcjonalnej tylno-podwzgórza u 11 całkowicie niewidomych pacjentów.
Metody
Osoby badane
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka ślepych pacjentów. Przebadaliśmy 11 niewidomych pacjentów bez świadomego postrzegania światła (tabela 1) i 6 normalnych mężczyzn w wieku od 20 do 25 lat
[patrz też: usg narządu ruchu, dialab, okulary progresywne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: dialab okulary progresywne ceny usg narządu ruchu