Trial wczesnej, ukierunkowanej na cel resuscytacji na szambo cd 6

Liczebność po 90 dniach nie różniła się istotnie w obu grupach, przy czym zgony odnotowano w 184 z 623 pacjentów (29,5%) w grupie EGDT w porównaniu do 181 z 620 pacjentów (29,2%) w grupie zwykle stosowanej , z niedopasowanym względnym ryzykiem w grupie EGDT wynoszącej 1,01 (95% CI, 0,85 do 1,20, P = 0,90), dla bezwzględnej redukcji ryzyka wynoszącej -0,3 punktu procentowego (95% CI, -5,4 do 4,7). Po dostosowaniu do wyjściowej charakterystyki, iloraz szans wynosił 0,95 (95% CI, 0,74 do 1,24, P = 0,73) (tabela 3). Analizy wrażliwości dla pacjentów z brakującym pierwotnym wynikiem (2 w grupie EGDT i 6 w grupie zwykle stosowanej) wykazały względne ryzyko w zakresie od 0,99 do 1,03. Nie było dowodów na efekt krzywej uczenia się (P = 0,56). W analizie skorygowanej z zachowaniem względne ryzyko względne wynosiło 1,02 (95% CI, 0,78 do 1,32, P = 0,90) (tabela S9 i ryc. S7 w dodatkowym dodatku). Drugorzędne wyniki
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki przeżycia Kaplana-Meiera. Przedstawiono prawdopodobieństwo przeżycia u pacjentów z ciężką sepsą otrzymującą wczesną, ukierunkowaną na cel terapię (EGDT) oraz pacjentów otrzymujących zwykłą terapię po 90 dniach.
Średni wynik SOFA po 6 godzinach, odsetek pacjentów otrzymujących zaawansowane wsparcie sercowo-naczyniowe oraz mediana czasu pobytu w OIT były istotnie większe w grupie EGDT niż w grupie leczonej. Żadne inne drugorzędne wyniki nie były znacząco różne (Tabela 3 i Tabela S10 w Dodatku Uzupełniającym). Nie było istotnej różnicy w długości przeżycia między obiema grupami (P = 0,63 w teście log-rank, skorygowanym współczynniku ryzyka, 0,94, 95% CI, 0,79 do 1,11, P = 0,46) (Figura 2). Średnie wyniki EQ-5D i QALY były podobne w obu grupach. Średni koszt był wyższy w grupie EGDT (12 414 [17,647 USD]) niż w grupie opieki podstawowej (11 424 [16 229 USD]), ale różnica nie była znacząca (P = 0,26) (tabela 3 i tabele S11 do S16 i Ryc. S8 w Dodatku Uzupełniającym). Dodatkowa korzyść netto dla EGDT w porównaniu ze zwykłą opieką była ujemna i podobna we wszystkich wcześniej określonych podgrupach i alternatywnych scenariuszach, które były brane pod uwagę w analizach wrażliwości (tabele S17 i S18 oraz Rys. S9 w Dodatku uzupełniającym). Prawdopodobieństwo, że EGDT było opłacalne, wynosi poniżej 20% (ryc. S10 w dodatku uzupełniającym).
Analizy podgrup
Nie było istotnej różnicy w odniesieniu do wpływu EGDT według wcześniej zdefiniowanych podgrup, jak określono w zależności od stopnia protokół opieki stosowanej w grupie opieki, wieku, wyniku MEDS, wyniku SOFA lub czasu od prezentacji w oddziale ratunkowym do randomizacji (P = 0,39 do 0,72 dla interakcji) (Tabela S9 i Rys. S11 w Uzupełniającym dodatku).
Poważne zdarzenia niepożądane
Co najmniej jedno poważne zdarzenie niepożądane odnotowano u 30 pacjentów (4,8%) w grupie EGDT iu 26 pacjentów (4,2%) w zwykłej grupie opieki (P = 0,58) (tabela 3 i tabela S19 w dodatkowym dodatku). Zgłoszono cztery poważne działania niepożądane związane z EGDT (dwa przypadki obrzęku płuc i jeden z arytmii, które uznano za prawdopodobnie związane, oraz jeden przypadek niedokrwienia mięśnia sercowego, który uznano za zdecydowanie powiązany), w porównaniu z czterema przypadkami zdarzenia (u trzech pacjentów) związane ze zwykłą opieką (dwa przypadki odmy opłucnowej i jeden przypadek obrzęku płuc, które uznano za prawdopodobnie związane, oraz jeden przypadek migotania komór, który został uznany za zdecydowanie powiązany).
Dyskusja
W naszych badaniach z udziałem dorosłych z wczesnymi objawami wstrząsu septycznego, którzy przedstawiali się oddziałom ratunkowym w Anglii, nie zaobserwowano znaczącej różnicy w śmiertelności po 90 dniach u osób otrzymujących 6 godzin EGDT iu osób otrzymujących zwykłą resuscytację.
[więcej w: usg narządu ruchu, bliznowata tkanka łączna, stomatolog kielce cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: bliznowata tkanka łączna stomatolog kielce cennik usg narządu ruchu