Trial wczesnej, ukierunkowanej na cel resuscytacji na szambo cd..

Przeprowadziliśmy wcześniej zdefiniowane analizy podgrup poprzez testowanie interakcji między efektem EGDT a stopniem protokołu protekcjonowanej opieki (w zwykłej grupie opiekuńczej), wieku, wyniku MEDS, 23 wynikiem SOFA i czasem od prezentacji w oddziale ratunkowym do randomizacji. W analizie opłacalności wykazaliśmy lata życia dostosowane do jakości (QALY), łącząc dane dotyczące przeżycia z oceną jakości życia po 90 dniach i szacunkowe przyrostowe korzyści netto poprzez wycenę przyrostowych QALY przy zalecanym progu dla uzyskania przyrostu QALY ( 20 000 . [288,430 USD]), a następnie odejmowanie kosztów przyrostowych od tej wartości.24 Oprogramowanie Stata / SE, wersja 13.0, zostało użyte do wszystkich analiz. (Szczegółowe informacje na temat metod znajdują się w sekcji Analiza statystyczna w dodatkowym dodatku.)
Wyniki
Badaj pacjentów
Rycina 1. Rycina 1. Rejestracja i wyniki. AIDS oznacza zespół nabytego niedoboru odporności, wczesną EGDT, terapię ukierunkowaną na cel i EQ-5D Europejskie normy jakości życia-5.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów na początku badania. Od 16 lutego 2011 r. Do 24 lipca 2014 r. Przeszukaliśmy 6192 pacjentów na 56 stanowiskach (w tym 29% szpitali klinicznych), co doprowadziło do przyjęcia 1260 pacjentów (Tabele S1 i S2 oraz rys. S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Czterech pacjentów wnioskowało o całkowite wycofanie, a pięciu nie kwalifikowało się, co w początkowej analizie pozostawiło 1251 pacjentów (625 w grupie EGDT i 626 w grupie zwykle opiekującej się chorymi). Ośmiu pacjentów wycofało się przed upływem 90 dni, co pozostawiło 1243 pacjentów w analizie wyników (623 w grupie EGDT i 620 w grupie zwykłej opieki) (rysunek i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Dwie grupy badane były dobrze dopasowane w punkcie wyjściowym (Tabela i Tabela
Kryterium do wystąpienia niedociśnienia opornego zostało spełnione u 338 pacjentów (54,1%) w grupie EGDT i 348 pacjentów (55,6%) w grupie leczonej zwykle, a kryterium hiperlaktatemii stwierdzono u 409 pacjentów (65,4%) i 399 pacjentów ( 63,7%). Objętość płynów dożylnych przed randomizacją była podobna w obu grupach, podobnie jak mediana czasu od wystąpienia w oddziale ratunkowym do momentu spełnienia kryteriów włączenia i do randomizacji. Tylko około dwóch trzecich pacjentów w obu grupach zostało uznanych za dopuszczonych do OIOM z oddziału ratunkowego, jeśli nie zostali oni włączeni do badania; ci, którzy zostali uznani za mało prawdopodobne, by zostali przyjęci, byli mniej poważnie chorzy. Miejsca zakażenia (najczęściej płuca) były dobrze zrównoważone w obu grupach. Wszyscy pacjenci otrzymywali leki przeciwdrobnoustrojowe przed randomizacją.
Przestrzeganie protokołu
Tabela 2. Tabela 2. Interwencje dostarczone w trakcie i po 6-godzinnym okresie interwencji. Większość pacjentów w grupie EGDT przeszła terminowe wprowadzenie cewnika do żyły centralnej, który był w stanie monitorować ScvO2 w sposób ciągły. Dwa cewniki wprowadzone błędnie w grupie zwykle stosowanej nie były używane do monitorowania ScvO2 (tabela 2 i tabela S5 w dodatkowym dodatku). W grupie z EGDT powody niepowodzenia badania były następujące: pacjent nie spełniał już kryteriów włączenia lub spełniał kryteria wykluczenia (22 pacjentów), nastąpił wygaśnięcie w procesie opieki (brak sprzętu, personelu, łóżek, komunikacji lub błąd) (20 pacjentów), wystąpiły trudności techniczne lub problemy z pacjentem (18 pacjentów), podjęta została decyzja przez lekarza (9 pacjentów) lub pacjent odmówił wprowadzenia cewnika, ale nie wycofał się z badania ( 5 pacjentów); u 4 pacjentów nie podano przyczyny, a 2 pacjentów zmarło przed wprowadzeniem cewnika
[więcej w: dentysta kraków sobota, usg narządu ruchu, aa warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: aa warszawa dentysta kraków sobota usg narządu ruchu